Có 1 kết quả:

fā hóu jí

1/1

fā hóu jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get in a rage