Có 1 kết quả:

fā zhǎn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(real estate etc) developer