Có 1 kết quả:

fā sàn

1/1

fā sàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disperse
(2) to diverge

Một số bài thơ có sử dụng