Có 1 kết quả:

fā xiè

1/1

fā xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give vent to (one's feelings)