Có 1 kết quả:

fā huǒ

1/1

fā huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch fire
(2) to ignite
(3) to detonate
(4) to get angry