Có 1 kết quả:

fā shāo yǒu

1/1

fā shāo yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fan
(2) zealot