Có 1 kết quả:

fā láo sāo

1/1

fā láo sāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to whine
(2) to be grouchy