Có 1 kết quả:

fā gěi

1/1

fā gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to issue
(2) to grant
(3) to distribute