Có 1 kết quả:

fā xū ㄈㄚ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel weak
(2) to be diffident