Có 1 kết quả:

fā xū

1/1

fā xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel weak
(2) to be diffident