Có 1 kết quả:

fā hào shī lìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to boss people around (idiom)