Có 1 kết quả:

fā ruǎn

1/1

fā ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weaken
(2) to go soft (at the knees)