Có 1 kết quả:

fā nàn

1/1

fā nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise in revolt
(2) to raise difficult questions