Có 1 kết quả:

fā diàn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(generated) electrical energy