Có 1 kết quả:

fā yīn qì guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vocal organs
(2) vocal cords