Có 1 kết quả:

fā piāo

1/1

fā piāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel light, as if floating
(2) to feel unstable

Một số bài thơ có sử dụng