Có 1 kết quả:

fā biāo

1/1

fā biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flip out
(2) to act out violently