Có 1 kết quả:

bái wù jiù

1/1

bái wù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Egyptian vulture (Neophron percnopterus)