Có 1 kết quả:

bái hóu

1/1

bái hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diphtheria