Có 1 kết quả:

bái hóu jī wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-gorgeted flycatcher (Anthipes monileger)