Có 1 kết quả:

bái hóu shàn wěi wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated fantail (Rhipidura albicollis)