Có 1 kết quả:

bái hóu bān yāng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-legged crake (Rallina eurizonoides)