Có 1 kết quả:

bái hóu lín yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser whitethroat (Sylvia curruca)