Có 1 kết quả:

bái hóu gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Klebs-Loeddler bacillus (the diphtheria bacterium)