Có 1 kết quả:

bái hóu xī niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated brown hornbill (Anorrhinus austeni)