Có 1 kết quả:

bái hóu duǎn chì dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser shortwing (Brachypteryx leucophris)