Có 1 kết quả:

bái hóu shí bī

1/1

bái hóu shí bī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated bush chat (Saxicola insignis)