Có 1 kết quả:

bái hóu jī dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated rock thrush (Monticola gularis)