Có 1 kết quả:

bái hóu hóng wěi qú ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated redstart (Phoenicurus schisticeps)