Có 1 kết quả:

bái hóu hóng tún bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sooty-headed bulbul (Pycnonotus aurigaster)