Có 1 kết quả:

bái zǐ

1/1

bái zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white Go chess piece
(2) bee pupa
(3) albino