Có 1 kết quả:

bái wěi shāo hóng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Sclater's monal (Lophophorus sclateri)