Có 1 kết quả:

bái wěi lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-tailed flycatcher (Cyornis concretus)