Có 1 kết quả:

bái wěi lán dì qú ㄅㄞˊ ㄨㄟˇ ㄌㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-tailed robin (Myiomela leucura)