Có 1 kết quả:

bái dài yú

1/1

bái dài yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) largehead hairtail
(2) beltfish
(3) Trichiurus lepturus