Có 1 kết quả:

bái jiǎn ㄅㄞˊ ㄐㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a cheap choice
(2) to choose sth that costs nothing