Có 1 kết quả:

bái dā

1/1

bái dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) no use
(2) no good