Có 1 kết quả:

bái máo huáng yuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

white banner and yellow battle-ax (idiom); refers to military expedition