Có 1 kết quả:

bái bǎn bǐ

1/1

bái bǎn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whiteboard marker
(2) dry-erase marker