Có 1 kết quả:

bái zhěn hè

1/1

bái zhěn hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-naped crane (Grus vipio)