Có 1 kết quả:

bái yáng shù

1/1

bái yáng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

white poplar (Populus bonatii)

Một số bài thơ có sử dụng