Có 1 kết quả:

bái máo nǚ

1/1

bái máo nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

The White Haired Girl (1950), one of the first PRC films