Có 1 kết quả:

Bái shā Lí zú Zì zhì xiàn ㄅㄞˊ ㄕㄚ ㄌㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baisha Lizu autonomous county, Hainan