Có 1 kết quả:

bái xióng

1/1

bái xióng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polar bear
(2) white bear