Có 1 kết quả:

bái rè

1/1

bái rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white heat
(2) incandescence