Có 1 kết quả:

bái rè huà

1/1

bái rè huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn white-hot
(2) to intensify
(3) to reach a climax