Có 1 kết quả:

bái xuán ōu

1/1

bái xuán ōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white tern (Gygis alba)