Có 1 kết quả:

bái pí sōng

1/1

bái pí sōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lacebark pine