Có 1 kết quả:

bái méi shàn wěi wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-browed fantail (Rhipidura aureola)