Có 1 kết quả:

bái fán

1/1

bái fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alum