Có 1 kết quả:

bái xì bāo

1/1

bái xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white blood cell
(2) leucocyte